Chính sách riêng tư  
  Chúng tôi nhìn nhận và coi trọng quyền riêng tư của quý khách hàng. Việc lưu trữ an toàn các dữ liệu của Quý khách là sự quan trọng cần thiết đối với Chúng tôi.

Chúng tôi sẽ giữ tất cả dữ liệu cá nhân của quý khách an toàn và sẽ không để lộ ra thông tin này tới bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi được yêu cầu bắt buộc hay mệnh lệnh của tòa án, với trường hợp ngoại lệ mà chúng tôi có quyền để để lộ ra và chuyển dữ liệu cá nhân của quý khách tới các nhà cung cấp dịch vụ giải quyết thanh toán tương ứng của chúng tôi và các viện tài chính học cho các phạm vi cần thiết để việc hoàn tất thanh toán cho các dịch vụ đã được cung cấp qua website của chúng tôi.

Mọi thông tin cá nhân đều cung cấp bởi người sử dụng được truyền qua Cổng An Toàn (SSL 128 bit encryption Standard) và được lưu giữ trong môi trường vận hành an toàn và không thể thể truy cập bởi mạng công cộng. Việc truy nhập mạng internet tới mọi dữ liệu bên trong đều được hạn chế và theo dõi khắt khao.

Những thông tin cá nhân nào cần thu thập?

Để cung cấp cho Quý khách dịch vụ và sản phẩm hoàn hảo, trong một số trường hợp nhất định chúng tôi sẽ yêu cầu Quý khách cung cấp một số thông tin cá nhân, như họ tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại/số di động, ngày sinh, mã bưu điện, mã quốc gia, và thông tin giao dịch, chi tiết giao dịch cá cược, tài khoản chuyển khoản.

Thu thập thông tin vì mục đích gì?

Thu thập thông tin cá nhân sử dụng để:

1. Trước khi được sự cho phép truy cập trang web cần xác nhận thành viên đủ 18 tuổi hoặc độ tuổi pháp luật quy định.

2. Xử lý thanh toán và thực hiện giao dịch tài chính.

3. Gửi thông báo hoặc liên quan đến dịch vụ trang web của chúng tôi hoặc thông tin tài khoản của Quý khách

4. Khai triển nghiên cứu tiếp thị nội bộ và dân số, vì vậy chúng tôi có quyền tiếp tục thay đổi yêu cầu thực hiện sự hợp pháp.

5. Để thực thi các quyền mà pháp luật quy định.

6. Có điều kiện phù hợp nhận được chương trình khuyến mãi, chiết khấu hoặc ưu đãi đặc biệt.

7. Sử dụng địa chỉ IP và giúp chẩn đoán vấn đề kỹ thuật hoặc ngăn chặn lạm dụng hệ thống của chúng tôi.

Lưu Cookies

Khách hàng nên lưu ý rằng thông tin cá nhân và dữ liệu có thể được thu thập và lưu trữ trong quá trình đăng ký thông qua việc sử dụng Cookies. Thông tin thêm về xóa hoặc kiểm soát các tập tin cookie có sẵn trong chính sách bảo mật.

Bảo vệ thông tin cá nhân của thành viên

Trong lúc tư vấn, chúng tôi có sự cam kết mạnh để đảm bảo tính bảo mật những thông tin mà Quý khách cung cấp, tính toàn vẹn, tính bảo mật, và tính riêng tư. Bất kỳ thu thập thông tin lý lịch cá nhân, lý lịch hoặc sở thích sẽ được chúng tôi bảo mật và lưu trữ, sẽ không tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba biết, ngoại trừ yêu cầu của cơ quan chính phủ hoặc cơ quan thi hành pháp luật. Tuy nhiên, chúng tôi có quyền tiết lộ và chuyển gửi thông tin cá nhân cho nhà cung cấp dịch vụ và cơ quan tài chính với mục đích chi trả.

Tất cả nhân viên của chúng tôi phải tuân thủ các điều khoản của chính sách này, và nghiêm túc xử lý thông tin của Quý khách. Thông tin cá nhân mà thành viên cung cấp được thông qua sử dụng phần mềm điều khiển an toàn bảo mật (theo tiêu chuẩn bảo mật của 128 bit an ninh SSL) và được lưu trữ trong môi trường hoạt động an toàn, không ai có thể xâm nhập. Dữ liệu truy cập nội bộ bị hạn chế và kiểm soát chặt chẽ.

Đồng ý chính sách riêng tư

Sử dụng trang web này có nghĩa Quý khách đồng ý sự ràng buộc của chính sách riêng tư, và Quý khách đồng ý theo điều khoản trên cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ tài khoản của Quý khách. Chúng tôi bảo lưu quyền lợi sửa đổi chính sách riêng tư này vào bất cứ lúc nào, mà không cần thông báo trước. Nếu Quý khách không đồng ý chính sách riêng tư này xin vui lòng không sử dụng trang web này.

Bỏ cuộc Tuyên bố trách nhiệm

Chúng tôi đối với nội dung của trang web bên ngoài thuộc khu vực cộng đồng, sản phẩm hoặc trang web thứ ba sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm. Chúng tôi không phụ trách bảo hành, thay mặt các vấn đề dịch vụ, và thông tin trang web cung cấp bởi bên thứ ba, và không chịu bất kỳ trách nhiệm sai lầm, sai sót hoặc sơ suất của bên thứ ba.

Thành viên tham gia trò chơi là tự nguyện, không ràng buộc, và chấp nhận rủi ro. Tham gia trò chơi có nghĩa là quý khách không cho rằng trò chơi này hoặc dịch vụ cá cược có tính tấn công, nảy sinh phản cảm, không công bằng hoặc không đứng đắn.

Một số điều luật không thể kết luận tính hợp pháp đối với trên mạng và/hoặc cá cược trên mạng; một số khu vực pháp lý đã quy định cá cược trên mạng thuộc hành vi bất hợp pháp. Chúng tôi không khuyến khích bất cứ ai trong tình trạng bất hợp pháp sử dụng và kết nối mạng cá cược, thông tin và dịch vụ cá cược. Thiết lập và cung cấp dịch vụ cược, thông tin và mạng cá cược không cấu thành cho chúng tôi về việc phát ra đề nghị, tuyển mộ hoặc lời mời bất kỳ ai sử dụng hoặc kết nối nội dung trên là hành vi bất hợp pháp khi sử dụng và kết nối trong quốc gia. Người chơi độc lập tuân thủ trách nhiệm của pháp luật quy định được áp dụng, chúng tôi không thực hiện bất cứ sự thanh minh về quy định của pháp luật được áp dụng cho người chơi.

Trong mọi trường hợp, bao gồm sơ suất, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại, trên bất kỳ mức độ bị xem là lấy từ trang web này hoặc nội dung trang web sẽ không chịu trách nhiệm, về sự chậm trễ, đường dây gián đoạn, dây truyền thông hư hỏng, hoặc do bất kỳ ai sử dụng hoặc lợi dụng trang web hoặc nội dung trang web bị thiệt hại, thiếu thông tin hoặc sai hoặc tiết lộ nội dung. Chúng tôi không chịu trách nhiệm bảo trì, đại diện và có trách nhiệm trong pham vi pháp luật và không đảm bảo dịch vụ này không bị gián đoạn, cập nhật liên tục và không bị lỗi, đồng thời không đảm bảo dịch vụ khách hàng không khuyết điểm hoặc không sai sót.

Truy cập và sử dụng trang web này Quý khách chấp nhận bồi thường cho chúng tôi và chi nhánh liên quan, nhân viên, đại lý và công ty đối tác về tất cả thiệt hại, tổn thất hoặc phí bổ sung bao gồm nhưng không giới hạn thiệt hại kinh tế trực tiếp, gián tiếp hoặc lý do đặc biệt mà phát sinh nghiêm trọng hoặc liên quan đến truy cập và sử dụng dịch vụ này, cho dù chúng tôi đã được báo về khả năng này hoặc không.

Chúng tôi không đảm bảo cung cấp dịch vụ phù hợp với yêu cầu và tiêu chuẩn của khách hàng, đây là trách nhiệm của khách hàng để đảm bảo cấu hình cần thiết và một số điều cần thiết đối với phục vụ đặt cược ở mức giới hạn tối đa, toàn bộ hoặc một phần thông tin mà Quý khách đồng ý có thể là tạm thời và có thể tiến hành xem xét, thay đổi hoặc điều chỉnh.

Nếu thiết bị của Quý khách và hệ thống công ty hiển thị kết quả có sai lệch, kết quả trên hệ thống sẽ quyết định kết quả trò chơi. Thành viên hiểu rõ và đồng ý (không vi phạm các lợi ích khác mà Quý khách tận hưởng) những thông tin chúng tôi lưu trữ sẽ dựa trên pháp luật quyết định điều kiện và trường hợp khi Quý khách tham gia trò chơi.

Chúng tôi có quyền chấm dứt việc áp dụng trình tự, sửa đổi, xóa bỏ hoặc gia tăng dịch vụ, tạm thời hoặc lâu dài có thể có hiệu lực ngay lập tức, chúng tôi không chịu trách nhiệm do điều lệ này dẫn đến sự thiệt hại cho tài khoản.

Sự từ chối này để hiển thị tất cả sự lý giải, thỏa thuận và hợp đồng. Quý khách đồng ý bồi thường cho chúng tôi và tất cả yêu cầu bồi thường của cơ cấu liên quan, nhân viên, đại lý, đối tượng hợp tác. Chi phí trách nhiệm và pháp luật hoặc bao gồm nhưng không hạn chế phí luật sư và phí án, các phí phát sinh từ truy cập và dịch vụ, thông qua sử dụng dịch vụ và trang web, mặc dù chúng tôi đã từng cảnh báo, Quý khách có thể hiểu không thể để xảy ra bất kỳ bồi thường đối với chúng tôi.

Từ chối này khi đã đọc và hoàn toàn hiểu điều khoản khi sử dụng chính sách và bảo mật. Khi sử dụng trang web này thể hiện quý khách đã đọc, hiểu rõ và đồng ý tất cả các điều khoản và điều kiện, chính sách riêng tư và quyền từ chối.