Tuyên bố trách nhiệm  
 

Chúng tôi đối với nội dung của trang web bên ngoài thuộc khu vực cộng đồng, sản phẩm hoặc trang web thứ ba sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm. Chúng tôi không phụ trách bảo hành, thay mặt các vấn đề dịch vụ, và thông tin trang web cung cấp bởi bên thứ ba, và không chịu bất kỳ trách nhiệm sai lầm, sai sót hoặc sơ suất của bên thứ ba.

Thành viên tham gia trò chơi là tự nguyện, không ràng buộc, và chấp nhận rủi ro. Tham gia trò chơi có nghĩa là quý khách không cho rằng trò chơi này hoặc dịch vụ cá cược có tính tấn công, nảy sinh phản cảm, không công bằng hoặc không đứng đắn.

Một số điều luật không thể kết luận tính hợp pháp đối với trên mạng và/hoặc cá cược trên mạng; một số khu vực pháp lý đã quy định cá cược trên mạng thuộc hành vi bất hợp pháp. Chúng tôi không khuyến khích bất cứ ai trong tình trạng bất hợp pháp sử dụng và kết nối mạng cá cược, thông tin và dịch vụ cá cược. Thiết lập và cung cấp dịch vụ cược, thông tin và mạng cá cược không cấu thành cho chúng tôi về việc phát ra đề nghị, tuyển mộ hoặc lời mời bất kỳ ai sử dụng hoặc kết nối nội dung trên là hành vi bất hợp pháp khi sử dụng và kết nối trong quốc gia. Người chơi độc lập tuân thủ trách nhiệm của pháp luật quy định được áp dụng, chúng tôi không thực hiện bất cứ sự thanh minh về quy định của pháp luật được áp dụng cho người chơi.

Trong mọi trường hợp, bao gồm sơ suất, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại, trên bất kỳ mức độ bị xem là lấy từ trang web này hoặc nội dung trang web sẽ không chịu trách nhiệm, về sự chậm trễ, đường dây gián đoạn, dây truyền thông hư hỏng , hoặc do bất kỳ ai sử dụng hoặc lợi dụng trang web hoặc nội dung trang web bị thiệt hại, thiếu thông tin hoặc sai hoặc tiết lộ nội dung. Chúng tôi không chịu trách nhiệm bảo sữa, đại diện và có trách nhiệm trong pham vi pháp luật và không đảm bảo dịch vụ này không bị gián đoạn, cập nhật liên tục và không bị lối, đồng thời không đảm bảo dịch vụ khách hàng không khuyết điểm hoặc không sai sót.

Truy cập và sử dụng trang web này bạn chấp nhận bồi thường cho chúng tôi và chi nhánh liên quan, nhân viên, đại lý và công ty đối tác về tất cả thiệt hại, tổn thất hoặc phí bổ sung bao gồm nhưng không giới hạn thiệt hại kinh tế trực tiếp, gián tiếp hoặc lý do đặc biệt mà phát sinh nghiêm trọng hoặc liên quan đến truy cập và sử dụng dịch vụ này, cho dù chúng tôi đã được báo về khả năng này hoặc không.

Chúng tôi không đảm bảo cung cấp dịch vụ phù hợp với yêu cầu và tiêu chuẩn của khách hàng, đây là trách nhiệm của khách hàng để đảm bảo cấu hình cần thiết và một số điều cần thiết đối với phục vụ đặt cược ở mức giới hạn tối đa, toàn bộ hoặc một phần thông tin mà bạn đồng ý có thể là tạm thời và có thể tiến hành xem xét, thay đổi hoặc điều chỉnh.

Nếu thiết bị của bạn và hệ thống công ty hiển thị kết quả có sai lệch, kết quả trên hệ thống sẽ quyết định kết quả trò chơi. Thành viên hiểu rõ và đồng ý (không vi phạm các lợi ích khác mà bạn tận hưởng) những thông tin chúng tôi lưu trữ sẽ dựa trên pháp luật quyết định điều kiện và trường hợp khi bạn tham gia trò chơi.

Chúng tôi có quyền chấm dứt việc áp dụng trình tự, sữa đổi, xóa bỏ hoặc gia tăng dịch vụ, tạm thời hoặc lâu dài có thể có hiệu lực ngay lập tức, chúng tôi không chịu trách nhiệm do điều lệ này dẫn đến sự thiệt hại cho tài khoản.

Sự từ chối này để hiển thị tất cả sự lý giải, thỏa thuận và hợp đồng. Bạn đồng ý bồi thường cho chúng tôi và tất cả sự yêu cầu bồi thường của cơ cấu liên quan, nhân viên, đại lý, đối tượng hợp tác. Chi phí trách nhiệm và pháp luật hoặc bao gồm nhưng không hạn chế phí luật sư và phí án, các phí phát sinh từ truy cập và dịch vụ, thông qua sử dụng dịch vụ và trang web, mặc dù chúng tôi đã từng cảnh báo, bạn có thể hiểu không thể để xảy ra bất kỳ bồi thường đối với chúng tôi.

Từ chối này khi đã đọc và hoàn toàn hiểu điều khoản khi sử dụng chính sách và bảo mật. Khi sử dụng trang web này thể hiện quý khách đã đọc, hiểu rõ và đồng ý tất cả các điều khoản và điều kiện, chính sách riêng tư và quyền từ chối.